دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

CLOUD 1
شروع از $252.00 USD شش ماهه

DISCO
40Gb SSD.

CPU
1 Core.

RAM
2Gb Memoria.

DATOS
2 Tb de Transferencia.

سفارش دهید ستاپ رایگان
CLOUD 2
شروع از $336.00 USD شش ماهه

DISCO
60Gb SSD.

CPU
2 Core.

RAM
4Gb Memoria.

DATOS
3 Tb de Transferencia.

سفارش دهید ستاپ رایگان
CLOUD 3
$294.00 USD شش ماهه

DISCO
35Gb SSD.

CPU
3 Core.

RAM
5Gb Memoria.

DATOS
4 Tb de Transferencia.

PANEL-SERVER
cPanel LiteSpeed.

سفارش دهید ستاپ رایگان